Põhikiri

Üldsätted

 1. Mittetulundusühing nimega MTÜ Open Knowledge Estonia (lühendatult OK-EE) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis asub Tallinnas.
 2. Ühingu põhieesmärk on tagada info vaba kättesaadavus kõigis ühiskonna kihtides, nii era- kui avalikus sektoris, ning aidata sellega kaasa avatud teadmusühiskonna arengule. Ühing seisab oma liikmete ühiste huvide eest avatud teadmuse edendamisel, koondab huvitatud kogukondi ja nende kogemust, aitab ellu viia algatusi ja projekte, kaasab vajadusel avalikkust — ning juurutab andmete kasutamise, jagamise ja väärindamise viise, mis loovad jätkusuutlikku raamistikku innovatsiooniks ja ettevõtluseks valdkondades andmeteadusest loomemajanduseni ning toetavad avatud valitsemise eesmärkide saavutamist riigi ja omavalitsuse tasemel.

Liikmelisus

 1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda eraisik või juriidiline isik. Juriidiline isik vormistatakse vastuvõtmisel ühingu toetajaliikmeks.
 2. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele ettenähtud vormis avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt kuu aja jooksul või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmisel üldkoosolekul.
 3. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus ja liikmemaksude suurused kinnitab üldkoosolek.
 4. Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse hiljemalt kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma kohustused ühingu ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.
 5. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige töötab vastu ühingu eesmärkidele, ei tasu liikmemaksu või ei vasta enam liikmeks saamise tingimustele.
 6. Juhatus teatab liikme ühingust välja arvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest välja arvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Välja arvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.
 7. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.
 8. Ühingu toetajaliikmed ei oma kandideerimis- ega hääleõigust üldkoosolekul. Toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega üldkoosolekul ja juriidilistest isikutest toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega ka nõukogu koosolekutel.

Juhtimine

 1. Ühingu üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse.
 2. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette liikme elektroonsele kontaktaadressile. Üldkoosolekut võib läbi viia digitaalselt ning üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 3. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud “nõukogu”). Nõukogu pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule ka juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud ühingu eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist.
 4. Nõukogu liikmed valib ühingu liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek vastavalt seadusele kuni kolmeks aastaks. Nõukokku kuulub 3-10 liiget, täpse suuruse määrab nõukogu iga koosseisu valimisel üldkoosolek.
 5. Nõukogu võib kinnitada kuni kolmeks aastaks nõuandvaid liikmeid, kellel on õigus osaleda sõnaõigusega nõukogu koosolekutel. Nõukogu koosolekul osalemise õigusega liikmed märgitakse nõukogu liikmetena, kuid neid ei arvestata nõukogu suuruse arvutamisel.
 6. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette. Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek.
 7. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe. Nõukogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata üldkoosoleku kohta sätestatut.
 8. Ühingut juhib ja esindab igapäevaselt 1-5 liikmest koosnev juhatus, kelle valib nõukogu kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja nendega lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses.

Lõppsätted

 1. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 2. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.